Auktionsvillkor

Auktionsvillkor

INTRODUKTION

SAB 123 Svenska Auktionsbyrån AB (“SAB 123”) erbjuder via internet en elektronisk marknadsplats samt arrangerar SAB 123 100-tals årliga lokala klubbauktioner. (“Tjänsten”) där en kund (“Kunden”) kan köpa föremål på nedanstående villkor (“Villkoren”). Föremålen försäljs av till SAB 123 anslutna företag (”Säljaren”). Dessa Villkor, inklusive bilagan Prislista, och övriga policys avseende Tjänsten som inkluderas i Villkoren utgör hela avtalet rörande användning av Tjänsten. Om Kunden inte accepterar att bli bunden av dessa Villkor har Kunden inte rätt att använda eller få tillgång till Tjänsten.

REGISTRERING

Kunden registrerar sig i Tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad.
Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende Tjänsten. Om ett företag registreras som Kund krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. Primärt skapas ett kundkonto för användandet av Tjänstens enklare funktioner. För att avge bud via Tjänsten krävs komplettering av personuppgifter och kontaktuppgifter. Tjänsten är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord, och Kunden har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda eget login-namn eller e-postadress och lösenord. Kunden skall på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes login-namn eller e-postadress samt lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats. SAB 123 förbehåller sig rätten att på utan angiven anledning spärra kund.
SAB 123 skyddar lagrade personuppgifter. SAB 123 använder många tekniska lösningar samt tredjepartsregister för att löpande kontrollera riktigheten av den information som Kunden lämnat vid registreringen på Tjänsten och under tiden som Tjänsten används.

Användning av personuppgifter (PUL)

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten samt din användning av Tjänsten, liksom för att förhindra missbruk av Tjänsten (se även punkt 12 i dessa användarvillkor).

Kundens personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden, samt för att skräddarsy Tjänstens innehåll, layout och tjänster. Dessutom kan Kundens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Kunden, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering av prislista eller Villkoren.

Genom att acceptera Villkoren samtycker Kunden uttryckligen till att SAB 123 får använda dennes personuppgifter för att ovanstående ändamål samt för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm., som är relevanta för Kundens användning av Webbplatsen. Om Kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss.

Kunden samtycker även till att personuppgifterna behandlas av tredje man som ibland anlitas ibland för att leverera vissa tjänster till Kunden, för de ändamål som angetts ovan. Anlitade företag kan t.ex. fungera som webbhotell, transportör eller informationsförmedlare till Kunden. Företagen får endast tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina åtaganden. Alla sådana företag är bundna av avtal och förbinder sig att inte använda information för andra ändamål.

Kunden har rätt att enligt personuppgiftslagen återkalla sitt samtycke till behandlingen av dennes personuppgifter. Kunden har dessutom enligt lag rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till SAB 123, få besked om vilka personuppgifter om denne som SAB 123 behandlar och hur dessa uppgifter behandlas. Kunden har också rätt att enligt lag begära rättelse i fråga om personuppgifter som SAB 123 behandlar om denne.

Säljvillkor

INLÄMNING

Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till SAB 123 för försäljning eller, om föremålet ägs av annan, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för inlämnade föremål samt att auktionsposten är funktionsduglig, inte kan åsamka skada, är lagligen åtkommen samt för riktigheten i egna uppgifter på försäljningsanmälan.

SAB 123 förbehåller sig rätten att under tiden fram till försäljningstidpunkten refusera föremål som, av vad skäl det vara må, bedöms som ej säljbara. Om ett föremål refuseras, skall SAB 123 omgående underrätta säljaren härom, varefter det åvilar säljaren skyldighet att inom fem arbetsdagar härefter avhämta varan hos SAB 123.

SAB 123 äger beträffande försåld vara rätt att ensidigt och utan rätt till ersättning för säljaren fram till tidpunkten för slutredovisning frånträda försäljningsuppdraget om reklamation framställes av köparen eller tveksamhet på annat sätt uppstår om säljarens äganderätt eller dispositionsrätt till den inlämnade varan eller annat hinder framkommer som menligt påverkar möjligheten för SAB 123 att erhålla fullgod betalning för varan. Sådant hinder kan även bestå i betalningsoförmåga hos köparen. Har SAB 123 sålunda frånträtt uppdraget åvilar det SAB 123 att omgående skriftligen underrätta säljaren härom. Det åvilar därmed säljaren skyldighet att senast inom 5 arbetsdagar från det att sådan underrättelse avgivits avhämta varan.

Säljaren äger rätt att återkalla försäljningsuppdraget utan något krav från SAB 123 sida, förutsatt att återkallelsen sker skriftligen och senast 2 arbetsdagar före den planerade auktionen. En av säljaren återkallad vara skall vara avhämtad inom 5 dagar efter återkallelsen.

En återkallad eller refuserad vara skall vara avhämtad av säljaren inom föreskriven tid. Sker det ej äger SAB 123 för säljarens räkning, oaktat föremålets värde, kassera och bortfrakta varan utan krav på ersättning från säljarens sida.

Alla transporter av föremål till och från SAB 123 sker på säljarens bekostnad och risk.

KATALOGISERING

SAB 123 har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt om föremål skall avbildas i tryckt katalog eller på Internet. Alla fotografier och avbildningar är SAB 123s egendom och SAB 123 äger rätt att, utan särskild ersättning, använda dessa för ändamål som ej har samband med försäljningen.

FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 20 % exklusive moms (5%), totalt 25% på det klubbade beloppet.

FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

SAB 123 har förvaringsansvar för en auktionspost. Vid totalskada eller förlust betraktas auktionsposten som såld till bevakningspriset och ersättning lämnas med avdrag för SAB 123s avgifter. SAB 123 kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning. SAB 123 är inte skyldig att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt ovan.

SAB 123s ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

UTROP OCH BEVAKNING

SAB 123 bedömer och värderar föremål som lämnas till försäljning samt gör auktionsposter av de inlämnade föremålen. I samband med bedömning och värdering av auktionsposterna bestämmer SAB 123 ett utropspris, dvs. auktionspostens värdering under visning och auktion. Säljaren kan i samråd med SAB 123 bestämma till vilket pris auktionsposten skall bevakas, dvs. lägsta försäljningspris. Detta får inte överstiga utropspris. Termen ”obevakat” innebär att bevakningen sätts till 100 kronor och att budgivningen startar vid 100 kronor.

REDOVISNING

Säljare är skyldig att omgående efter ett auktionstillfälle ta del av auktionsresultatet. Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

UTBETALNING

Utbetalning till säljaren görs 14 arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att reklamation inte skett. Det åligger säljaren att lämna aktuella kontouppgifter i samband med att försäljningsavtal tecknas.

Om en köpare ej betalar inropade auktionsposter inom föreskriven tid har SAB 123 rätt att häva köpet och lägga ut auktionsposten till ny försäljning vid närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med ursprungliga försäljningsvillkor. Säljarens krav på skadestånd enligt köplag eller konsumentköplag på köparen i dröjsmål bortfaller därmed. SAB 123 har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

Om säljaren har förfallen skuld hos SAB 123 äger SAB 123 rätt att kvitta sådan skuld före eventuell utbetalning till säljaren. Om köparen har förfallen skuld hos SAB 123 äger också SAB 123 rätt att kvitta sådan skuld till SAB 123 mot SAB 123s fordran mot köparen före det att betalning görs till säljaren under förutsättning att denna köparens skuld uppkommit vid samma auktionstillfälle eller beträffande samma auktionsgods som säljarens egen fordran på ersättning avser. En försäljning är avslutad först när köparen inbetalt köpeskillingen till SAB 123.

OSÅLD AUKTIONSPOST

Osåld auktionspost som ej avhämtats av säljaren inom 5 dagar från auktionstillfället omsättes automatiskt till ny försäljning, dock max vid ett tillfälle. Därvid äger SAB 123 företaga ändringar i bevakningspris och utropspris. SAB 123 tar ej ansvar för auktionsposter som ej avhämtats inom föreskriven tid.

ANSVAR FÖR FEL

Skulle försåld vara reklameras, äger SAB 123 pröva och avgöra frågan om den brist eller det fel, som påstås genom reklamationen. Om SAB 123 gentemot köparen blir ansvarig för fel eller brist i försåld vara, har SAB 123 rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning och de kostnader SAB 123 kan komma att utge alternativt förpliktas utge till köparen i anledning av bristen/felet. Säljaren är införstådd med de ”Allmänna villkor” som SAB 123 tillämpar gentemot köpare vid auktionen.

Skulle köparen frånvinnas den på auktion försålda varan enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre § 3 skall säljaren erlägga full ersättning till köparen, eller till SAB 123 om bolaget trätt i köparens ställe, för den sålunda uppkomna förlusten.

Om en auktionspost av köparen reklameras inom två år från auktionen och om reklamationen faller under Konsumentköplagens regler, är säljaren skyldig att återbetala till SAB 123 det som återbetalats till köparen.

OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER

SAB 123 är befriat från påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant slag att SAB 123 inte kan råda över dem och de normalt sett får anses utgöra hinder, så som elavbrott, brand, stöld, vattenskada eller annan liknande omständighet.

KÖPVILLKOR

FÖREMÅLSBESKRIVNING / UTROPSPRISER

I föremålsbeskrivningen angivna utropspriser ”estimate” baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålen inför auktionen och skall endast tjäna som vägledning för Kunden. Det förekommer även att SAB 123 anger ett uppskattat försäkringsvärde och/alternativt ett så kallat återförsäljarvärde ”Retail” om det är känt i objektsbeskrivningen vilket redovisar ett troligt konsumentpris vid köp av likvärdig vara inom handel, eller som ett hänvisat värde fullvärde vid till exempel försäkringsskada. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Uppgifter i föremålsbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anges i föremålsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för varans värde förbehåller sig SAB 123 rätten att ta bort varan från Tjänsten samt eventuellt återföra med ny auktionsförteckning. SAB 123 erbjuder även föremål som sälj helt utan prisanvisning, dessa föremål säljs alltid till högstbjudande utan så kallade bevakningspriser. Detta är vanligast förekommande på offentliga auktioner och försäljning av hela hem, konkursauktioner e.t.c.

BUDGIVNING OCH KÖP FÖR NÄTAUKTIONER

Föremål som emottagits till försäljning säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK).
Kunden som önskar delta i budgivning äger rätt att deltaga om denne uppfyller Villkoren.
Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud. Budgivare har rätt att lägga bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkommande bud till Tjänsten som vinner. Ett bud är vinnande om det är lika med eller överstiger bevakningspriset. Samtliga bud är bindande för budgivaren. Det ankommer på budgivaren att kontrollera om budet lett till köp. Distansavtalslagen gäller inte vid budgivning på SAB 123 då du alltid kan avge bud på visningstillfället.

Ett bindande avtal etableras mellan SAB 123 och den budgivare som efter det att auktionen avslutats har lagt det vinnande budet (“Köparen”). Tillämpliga villkor för köpet framgår av dessa Villkor. SAB 123 förbehåller sig rätten att kräva deposition alternativt häva reigstrerat bud om budgivaren inte bedöms ha betalningsförmålga för det inlämnade budet, samt göra sedvanlig kreditkontroll av den sökande.

AVGIFTER / FAKTURERING / BETALNING

Vid köp via SAB 123 tillkommer för varje enskilt auktionsföremål försäljnings/inropsprovision samt moms, se separat prislista som ingår i dessa Villkor. Provision och eventuella avgifter debiteras i enlighet med den prislista som gäller vid ingående av Tjänsten. Köparen skall betala samtliga avgifter som kan hänföras dennes användning av Tjänsten samt alla eventuella skatter i samband därmed. Betalning och avhämtning skall ske inom tre kalenderdagar efter auktionens sluttid. Om betalning inte erlagts inom tre kalenderdagar efter auktionen äger SAB 123 rätt att (1) kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 12 % samt en påminnelseavgift eller (2) häva köpet och erhålla ersättning för skada. Då har SAB 123 rätt att sälja om föremålet för Köparens räkning utan underrättelse därom till Köparen till det utrops- och bevakningspris som SAB 123 finner lämpligt. Vid omförsäljning äger SAB 123 rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till Köparen. Om försäljningspriset inte förslår till att täcka SAB 123 fordringar och kostnaden för omförsäljning skall Köparen erlägga mellanskillnaden.

FÖLJERÄTT / KONSTNÄRSAVGIFT

Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Avgiften beräknas på klubbat pris och tillkommer Köparen att betala. Se prislista. Föremål som omfattas av konstnärsavgiften är på Tjänsten redovisade på varje föremåls sida.

AVHÄMTNING / TRANSPORT

Hämtning eller beslut om transportör av köpta föremål kan ske först efter fullgjord betalning dock senast fem kalenderdagar efter avslutad auktion. För föremål som inte avhämtats inom föreskriven tid debiteras en förvarings- och hanteringsavgift enligt prislista. Föremål som inte avhämtats inom åtta kalenderdagar från auktionen äger Säljaren rätt att på Köparens bekostnad överföra till av SAB 123 anlitat lagrings-/speditionsföretag alternativt att omförsälja i enlighet med de villkor som framgår av punkt 6 ovan alternativt kassera föremålet. Vid klubbauktioner eller auktioner på externa platser skall varan avhämtas och betalas senast 2 timmar efter avslutad auktion eller enligt särskild överenskommelse och mot rådande avgifter transporteras vidare. Dessa avgifter varierar beroende på auktionens geografiska belägenhet och detsination vilket åligger köparen att kontrollera inför auktionen vad som gäller.

KÖPARAVGIFTER

Köparen betalar en köparprovision om 20 % exklusive moms (5%), totalt 25%. Ingen slagavgift tillkommer på några utrop på SAB 123s auktioner. Om du t.ex. vinner en auktion med ett bud på 1000 Sek så tillkommer 200 Sek köparprovision och 50 Sek moms. Totalbeloppet blir då 1250 Sek.

På vissa konstföremål tillkommer även s.k. följerätt på maximalt 5,3% inkl moms. Ju högre klubbat belopp desto lägre procentsats. Följerätten gäller om det klubbade beloppet överstiger 1/20 av prisbasbeloppet (2220 kr). Om följerätt tillkommer anges detta på föremålets sida.

För föremål som inte avhämtats inom föreskriven tid debiteras en lageravgift om 40 Sek inkl. moms/dag.

BYTESRÄTT FÖR FÖREMÅL INLÄMNADE FRÅN KOMMERSIELLA MARKNADEN

SAB 123 är en av marknadens största aktörer inom auktionsbranschen som tar emot och förmedlar större partier och volym av orientaliska mattor, konst och grafik från samtida konstnärer. På dessa föremål lämnar SAB 123 en för marknaden unik bytesrätt som gäller upp till ett svenskt prisbasbelopp. (2014, 44.400 kr) Detta innebär att köparen utan angiven orsak kan återlämna föremål märkta ”bytesrätt” och erhålla ett tillgodohavande att använda för nytt köp på valfri auktion av annat föremål märkt bytesrätt. Tillgodo täcker både inropat belopp och samtliga avgifter med undantag för eventuella transportkostnader eller kostnader för förvaring. Tillgodo gäller för övriga föremål märkta ”bytesrätt”. För värden överstigande ett prisbasbelopp (44.400 kr) sker en enskild bedömning från fall till fall med hänsyn till föremålets slutpris och av SAB 123 bedömd möjlighet att sälja om föremålet till samma värde. Byte skall anmälas via mail, inom 3 dagar från auktionstillfället. Föremålet skall vara i samma skick som när det köptes.
Bytesrätten gäller 12 månader på valfri auktion arrangerad av SAB 123 som innehåller kommersiella föremål märkta ”bytesrätt”. Du kan även fråga auktionspersonalen på plats vilka föremål som omfattas.

ANSVAR FÖR FEL

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på Kunden att innan auktionen noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i auktionsförteckningen avseende exv. ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, proveniens, teknik eller skick är endast vägledande för Kunden vid dennes undersökning av föremålen. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Säljaren samt SAB 123 ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material som ex. blekning av papper och sprickbildningar i trä. För funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej. För innehållet i en auktionspost omfattande ett parti av föremål ansvaras ej. Säljaren äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Säljaren har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger Köparen rätt att häva köpet och mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att Köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast inom en vecka (1) vecka efter det att felet upptäcktes. Säljarens ansvar gentemot Köparen för fel är begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision och mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter. Säljaren eller SAB 123 ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som Köparen kan drabbas av annat än vad som framgår av tvingande konsumentköprättsliga regler. (Kan man här hänvisa till lagen om offentlig auktion, eller annan text om lagar för auktion) SAB 123, Säljare, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda, garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster, och handhavandet av Tjänsten kan störas av många faktorer utanför SAB 123´s kontroll. Tjänsten tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver SAB 123 sig från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid.

FORCE MAJEURE

SAB 123 ansvarar inte för förlust som åsamkas Köparen om SAB 123 inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som SAB 123 inte kunnat råda över eller förutse. Köparen äger rätt att häva köpet om Säljaren eller SAB 123 inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt Villkoren till följd av force majeure som pågår i mer än tre (3) månader.

MEDDELANDEN

Meddelanden från oss till Kunden återfinns på Tjänsten och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Tjänsten. Meddelanden från Kunden till oss skall sändas på sätt som anges på Tjänsten. Meddelanden på Tjänsten anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning.
Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

AVTALSTID

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Tjänsten och gäller tills vidare. En Kund kan som har avstängts från Tjänsten till följd av brott mot Villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda tjänsten via en annan Kunds inloggning. SAB 123 äger rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

ÄNDRINGAR

SAB 123 äger rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkor på Webbplatsen. Kunder kommer att vara bundna av de nya Villkoren efter utgången av 30 dagar efter ändringen eller genom elektroniskt godkännande. Vidare har SAB 123 rätt att ändra i vår prislista efter att ha lämnat meddelande om detta. Sådana avgiftsändringar börjar gälla tio (10) dagar efter det att meddelandet publicerats eller vid senare angivet datum. SAB 123 äger rätt att tillfälligt ändra våra avgifter i samband med exv. reklamkampanjer.

ÖVERLÅTELSE

SAB 123 äger rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor mellan oss och Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer SAB 123 att meddela vem som har tagit över Villkor, rättigheterna och/eller skyldigheterna efter överlåtelsen genom meddelande på Tjänsten eller via e-postmeddelande. Om SAB 123 överlåter Villkor till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.